به فرزندتان کمک کنید تا دست از خبرچینی کردن بردارد

تا چند روز متوجه اصل ماجرا نمی‌شوید، اما به تدریج می‌فهمید هنگامی که دختر ۷ ساله تان از مدرسه به منزل می‌آید داستان های بسیاری در این مورد که چه کسی، چه کاری را در حق چه کسی انجام داده بازگو می کند.
هنگامی که توضیح می‌دهد به معلم اش گفته پشت سرش چه حرف‌هایی زده شده، با دقت بیشتری به حرفهایش گوش می دهید.
همچنین متوجه می‌شوید که دیگر فرزندتان مثل سابق به بازی با دوستانش دعوت نمی شود. در این هنگام است که حدس می‌زنید شاید او خبرچین شده باشد و بدتر از آن، هم کلاسانش هم دارند متوجه این امر می شوند.
به او می‌گویید که دست از این کارش بردارد وگرنه هیچ دوستی نخواهد داشت و هیچ کس هم به او اعتماد نخواهد کرد. اما انگار نه انگار.
برایش توضیح می‌دهید که اگر او خبرچینی دیگران را بکند آنان هم شروع به خبرچینی از او خواهند کرد، اما او این حرف شما را نادیده می‌گیرد چه می توانید بکنید؟
یان ۹ ساله تصور میکرد اگر معلمش را از شیطنت های همکلاسانش مطلع سازد نزد معلمش بیش از دیگران احترام خواهد داشت. به عنوان مثال او به معلم گفت: فی برگه ریاضی آدریان را پاره کرده است. در نتیجه فی مجبور شد زنگ تفریح را در کلاس بگذراند. یان احساس میکرد کار مهمی کرده است اما فی بعد از کلاس با او صحبت نمیکرد و کاری کرد یان بفهمد که او چه احساسی نسبت به این کارش دارد. مادر یان در مورد این موضوع با وی به شیوه حل مشکل صحبت کرد:
مادر: هنگامی که به معلمت گفتی فی چه کاری انجام داده چه اتفاقی افتاد؟
یان: فی بدجوری عصبانی شد و به من گفت دیگر نمی خواهد با من دوست باشد.
مادر: تو در این مورد چه احساسی داری؟
یان: ناراحتم.
مادر: دفعه بعد چه کار می توانی بکنی که خبرچینی نکنی و در نتیجه این اتفاق نیفتد و تو چنین احساسی نداشته باشی؟
یان: در این جور کارها دخالت نکنم.
کودکان می توانند آنچه را در حال انجامش هستند بررسی کنند و همچنین می‌توانند به سادگی بیاموزند که در مورد احساسات کودکان دیگر بیندیشند. با این درک، پی بردن به این که دفعه بعد چطور به گونه‌ای متفاوت عمل کنند برایشان آسان است.

 


اگر فرزندتان پی‌درپی خبرچینی می‌کند شاید او هم همانند یان، احساس می‌کند معلمش آنگونه که باید و شاید او را دوست ندارد. ممکن است معلم اش بر سرش فریاد کشیده یا به تندی با او صحبت کرده باشد.
با به کار بردن شیوه حل مشکل می توانید از کودک بپرسید قبل از آن که معلمش بر سرش فریاد بزند چه اتفاقی افتاده است. ممکن است فرزندتان در طی درس دادن معلم صحبت کرده باشد یا از دستور سرپیچی کرده باشد.
اگر چنین است چه بسا او برای آن که اشتباهش را جبران کند حرمت آموزگار و حرمت خود را بازیابد، خبرچینی کند.
کری هفت ساله لحظه ای که از مدرسه به خانه بازگشت به مادرش گفت: مامان امروز داداش افتاد توی دردسر، چون به بچه های دیگر در مدرسه دشنام می‌داد. مادر کری مطمئن نبود که آیا باید بیلی را به دلیل فحاشی تنبیه کند و از کری به دلیل اینکه به او اطلاع داده بود تشکر کند، یا هر دو کار را انجام دهد.
روز بعد کری با داستان دیگری در مورد برادرش به خانه بازگشت. این امر مادر را به فکر فرو برد. چرا کری احساس می‌کند نیاز به خبرچینی دارد؟
سرانجام او فهمید که به تازگی بسیار درگیر مشکلات کاری شده و چه بسا کری برای کسب توجه مادرش رقابت می کند. هر چند، اگر او به کری بیش از پیش توجه می‌کرد شاید کری گمان می‌برد که این توجه پاداش سخن‌چینی او است.
بنابراین او در عوض، از کری خواست در این باره بیندیشد که برادرش زمانی که بفهمد او به مادرش گفته به بچه ها در مدرسه دشنام داده است چه احساسی پیدا می کند، و اگر پی به سخن چینی کری ببرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کری گفت: عصبانی خواهد شد.
مادرش از او پرسید: آیا می‌توانی درباره روش دیگری برای جلب توجه من فکر کنی؟ کری مدتی اندیشید، سپس خندید و گفت: مامان من امروز در مدرسه نقاشی کشیدم، می خواهی آن را ببینی؟ بدین‌ترتیب کری آموخت که در مورد نیازهای خودش و برادرش حساس تر شود.
فرزند ارشدی که می‌بیند خواهر یا برادر کوچکترش کنار اجاق گاز مشغول بازی است باید بی درنگ مادرش را خبر کند. کودکی که شاهد کتک خوردن کسی است یا مورد تهدید های جدی قرار می گیرد بی معطلی به مقامی دارای صلاحیت خبر دهد.
کودکی که می بیند فردی قلدر راست راست برای خودش می چرخد باید این اطلاعات را با معلمان یا مدیرش در میان بگذارد.
شما می‌توانید با مطرح کردن پرسش هایی که در پی می آید در فرصت مناسب، به فرزندتان کمک کنید خبرچینی کردن را از حمایت کردن متمایز کند.
چرا تو می‌خواهی به کسی بگویی که فردی در حال انجام چه کاری است؟
آیا با گفتن این مطلب کسی صدمه می بیند؟
آیا اگر تو این مطلب را بگویی به راستی کمکی کرده ای؟
اگر هیچ کسی صدمه نبیند، می دانی دفعه بعد که تو خبرچینی می کنی ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟
آیا می توانی به جای خبرچینی درباره راه دیگری بیندیشی که از طریق آن بتوانی مشکل را حل کنی؟
در عین حال که شما از خبرچینی کردن ممانعت می کنید می توانید به کودک کمک کنید تا بفهمد چه موقع لازم است اطلاعاتی را در اختیار بزرگسالان قرار دهد، و دریابد مطلع کردن بزرگسالان زمانی که کسی به راستی در معرض خطر است، خبرچینی به شمار نمی آید بلکه وظیفه است.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *