موسیقی و رفتار اجتماعی کودکان

تجربیات بالینی نشان داده است که در مورد بسیاری از این رفتارها، موسیقی نقش مثبتی داشته است. این تجربیات به گونه ای بوده است که کودکانی که در یک یا چند رفتارشان کاستیهایی به چشم میخوره به کلاس‌های موسیقی معرفی شده‌اند و از آن پس بررسی رفتار آنها در خانواده پی گرفته اند. پس از گذشت ۶-۵ با تغییرات محسوسی بر رفتارهای نامطلوب کودکان مشاهده شده است.

مقایسه تاثیر موسیقی بر رفتار کودکان با سایر شیوه های دیگر از جمله دارو درمانی- نشان داده است که موسیقی بیش از هر روش دیگر در تعدیل رفتارهای کودک موثر است- البته به استثنای مواردی که مشکل کودک پایه جسمی اندامی( ارگانیک)دارد؛گو این که در آن موارد نیز نقش موسیقی را نباید از نظر دور داشت.

این تجربیات طی سالها کار با کودکان در همه کودکان و مراکز مشاوره به دست آمده است. علت این اثر بخشی این است که هنر به طور کلی- و در اینجا موسیقی- با توجه به بار عاطفی آن به عنوان نوعی وسیله بیان و تخلیه روانی(کاتارسیس) به کار برده می شود و کودکانی که دچار تنش و فشار روانی هستند به بیرون ریزی فشارها و هیجان ها از طریق موسیقی، به حد مطلوب هیجان و آرامش همراه با آن دست می یابند.

موسیقی به ویژه اگر با شیوه گروهی انجام گیرد- که مطلوب آن است- در ایجاد مهارتهای اجتماعی لازم در کودکان نقش موثری دارد و در از بین برد رفتارهایی چون خجالت و کمرویی از روش های دیگر مناسب تر است و سازگاری و همکاری کودکان را با دیگر سبب می شود. اصولا سازگاری و برقراری ارتباط مناسب با دیگران به عنوان نوعی مهارت اجتماعی لازم، امکان پذیر است و کودکان با تمرین به موقعیت های عملی به رفتارهای اجتماعی مطلوب دست می‌یابند.

امتیازدهی
PDFPrint

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *