آیا واقعا تک فرزند ها به کودکانی لوس، لجباز و غرغرو تبدیل می شوند؟

سندرم تک فرزندان! سندرمی که می گوید تک فرزند ها لوس و غیر اجتماعی هستند و تمایل دارند مدیریت خانه را بر عهده بگیرند. ولی این باور عمومی واقعیت ندارد. شخصیت تک فرزند ها هم مشابه دیگر کودکان شکل می…

بیشتر بخوانید