تصویر خانواده در نقاشی های کودکان

کودکان با همه سادگی و صراحتشان در بسیاری از موارد، آرزها به ویژه مشکلات خود را آشکار و مستقیم بیان نمی کنند بلکه آنها را به صورت رفتارهای مناسب یا نامناسبی نشان می دهند که اغلب ناآگاهانه است. این رفتارها…

بیشتر بخوانید

بررسی خطوط، فضا،رنگ و محتوا در نقاشی کودکان

در بررسی نقاشی خانواده کودکان چهار عامل مهم مورد توجه قرار گرفته است: خط،فضا،رنگ و محتوا. در حقیقت کودکان از طریق این عوامل مقصود خود را در قالب تصویر بیان می کنند در تحقیق و بررسی این عوامل سعی شده…

بیشتر بخوانید

خصوصیات نقاشی کودکان

اغلب مطالعات انجام شده درباره نقاشی کودکان، که به گردآوری مقادیر انبوهی از اطلاعات انجامیده است، از نوع مطالعات مقطعی و عرضی بودند و تعداد مطالعات طولی انجام شده درباره چگونگی شکل گیری و رشد مهارت های نقاشی کودکان منفرد…

بیشتر بخوانید

چه نوع کودکانی نیاز به روان درمانی دارند؟

کودکانی که بیش از حد خوبند بعضی از کودکان بیش از حد خوبند و مشکل می‌توان این خوبی آنها را واقعی دانست. آنها فرمانبردار، منظم و پاکیزه هستند آنها نسبت به سلامتی مادر احساس نگرانی می کنند، نسبت به شغل…

بیشتر بخوانید