توصیف نقاشی کودکان توسط پیاژه

توصیف پیاژه درباره رشد عقلی، امروزه نیز و نگرش های رشد مدار به نقاشی کودکان غالب است( پیاژه و اینهلدر، ۱۹۶۹). پیاژه از این لحاظ، نظریه‌ای درباره نقاشی تدوین و پیشنهاد نکرد. او از نقاشی به عنوان سرچشمه مدارک لازم…

بیشتر بخوانید

تصویر خانواده در نقاشی های کودکان

کودکان با همه سادگی و صراحتشان در بسیاری از موارد، آرزها به ویژه مشکلات خود را آشکار و مستقیم بیان نمی کنند بلکه آنها را به صورت رفتارهای مناسب یا نامناسبی نشان می دهند که اغلب ناآگاهانه است. این رفتارها…

بیشتر بخوانید

تفسیرهای فرافکنانه نقاشی کودکان

  کار در این عرصه سنت فرافکنانه، همواره نوعی جهت‌گیری اساساً بالینی داشته است. بخش بزرگی از پژوهش های انجام شده در چهارچوب این سنت، فقط شامل تحلیل و تهیه گزارش های مربوط به حالت های انفرادی بوده است( اما…

بیشتر بخوانید

فرآیند نقاشی کودکان و پیامد های آن

حال که مختصر دانشی درباره ماهیت تصاویر و علت تصویر آفرینی توسط کودکان به دست آورده ایم می توانیم به بررسی فرایند ساخت یک نقاشی در واقعیت بپردازیم. همچنان که پیش از این متذکر شدیم در بخش بزرگی از تحقیقات…

بیشتر بخوانید