توقعات غیر منطقی و غیر واقع بینانه والدین

بالغین پخته به خوبی میدانند که فرد کامل و زندگی کامل وجود ندارد، مگر در رویاها یا در فیلم ها، اما هنوز والدین تک فرزندی وجود دارند که حداقل بعضی مواقع از فرزند خود توقع بدون نقص بودن داردند. داشتن…

بیشتر بخوانید