بررسی خطوط، فضا،رنگ و محتوا در نقاشی کودکان

در بررسی نقاشی خانواده کودکان چهار عامل مهم مورد توجه قرار گرفته است: خط،فضا،رنگ و محتوا. در حقیقت کودکان از طریق این عوامل مقصود خود را در قالب تصویر بیان می کنند در تحقیق و بررسی این عوامل سعی شده…

بیشتر بخوانید