خصوصیات نقاشی کودکان

اغلب مطالعات انجام شده درباره نقاشی کودکان، که به گردآوری مقادیر انبوهی از اطلاعات انجامیده است، از نوع مطالعات مقطعی و عرضی بودند و تعداد مطالعات طولی انجام شده درباره چگونگی شکل گیری و رشد مهارت های نقاشی کودکان منفرد…

بیشتر بخوانید

رازهای شناخت شخصیت کودکان از طریق نقاشی

نقاشی نیز مانند سایر توانایی های ذهنی و عملکردهای کودک، تابع مستقیمی از سن، شرایط محیطی، نوع ارتباطات درونی و بیرونی خانواده، حساس بودن و پاسخگو بودن محیط نسبت به نیازهای ذهنی و روانی کودک و ویژگی ها و گرایشات…

بیشتر بخوانید