هنر و معناهای نهفته گفتگو بین پدر و مادر و کودک

پرسش های کودکان: معناهای نهفته گفتگو با کودکان هنر بی مانند است با قواعد و معناهای خودش. کودکان به ندرت در ارتباط هایشان ساده لوح هستند. پیامهای ایشان اغلب به رمز بیان میشود و نیاز به رمز گشایی دارد. به…

بیشتر بخوانید