توصیف نقاشی کودکان توسط پیاژه

توصیف پیاژه درباره رشد عقلی، امروزه نیز و نگرش های رشد مدار به نقاشی کودکان غالب است( پیاژه و اینهلدر، ۱۹۶۹). پیاژه از این لحاظ، نظریه‌ای درباره نقاشی تدوین و پیشنهاد نکرد. او از نقاشی به عنوان سرچشمه مدارک لازم…

بیشتر بخوانید

تبیین استعداد نقاشی در کودکان درخودمانده

یکی از نظرات رایج در مورد استعداد نقاشی در کودکان درخودمانده آن است که این استعداد، تا حدودی، نتیجه مشکلاتی است که این کودکان در زبان خود دارند( مثلا ر . ک . آرنهایم ، ۱۹۸۰؛پین Paine ؛۱۹۸۱؛سلف ،۱۹۷۷ ،…

بیشتر بخوانید

مراحل عام در رشد نقاشی کودکان

با آنکه اغلب مطالعات مطرح شده در این فصل، صرفاً به کودکان اروپا و آمریکای شمالی مربوط می‌شده است، به نظر می‌رسد که تشابهات بسیاری در رشته نقاشی کودکان کشورهای مختلف، دست‌کم کودکان تا سنین ۷ یا ۸ سالگی، وجود…

بیشتر بخوانید

تصویر خانواده در نقاشی های کودکان

کودکان با همه سادگی و صراحتشان در بسیاری از موارد، آرزها به ویژه مشکلات خود را آشکار و مستقیم بیان نمی کنند بلکه آنها را به صورت رفتارهای مناسب یا نامناسبی نشان می دهند که اغلب ناآگاهانه است. این رفتارها…

بیشتر بخوانید

بررسی خطوط، فضا،رنگ و محتوا در نقاشی کودکان

در بررسی نقاشی خانواده کودکان چهار عامل مهم مورد توجه قرار گرفته است: خط،فضا،رنگ و محتوا. در حقیقت کودکان از طریق این عوامل مقصود خود را در قالب تصویر بیان می کنند در تحقیق و بررسی این عوامل سعی شده…

بیشتر بخوانید

تفسیرهای فرافکنانه نقاشی کودکان

  کار در این عرصه سنت فرافکنانه، همواره نوعی جهت‌گیری اساساً بالینی داشته است. بخش بزرگی از پژوهش های انجام شده در چهارچوب این سنت، فقط شامل تحلیل و تهیه گزارش های مربوط به حالت های انفرادی بوده است( اما…

بیشتر بخوانید